تهران
نفت

مذاکرات محرمانه اوپک پلاس به کجارسید؟

مذاکرات میان اوپک و متحدانش در خصوص به تاخیر انداختن برنامه افزایش تولید نفت در ابتدای سال آینده به تاخیر سه تا شش ماهه افزایش تولید متمرکز شده است.   ...