تهران
۲۹۰۵۴۸

مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی گواهینامه‌های استاندارد مدیریت یکپارچه کسب کرد

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی پس از انجام ممیزهای‌ لازم، موفق به کسب ویرایش جدید گواهینامه‌های استاندارد مدیریت یکپارچه (IMS) شد. به گزارش شانا به نقل از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، این شرکت..