تهران
۳۶۱۸۵۱۳

اتحادیه اروپا «رژیم تحریمهای یکجانبه» راتصویب می کند

به گزارش خبرگزاری به نقل از خبرگزاری تاس، یک مقام دیپلماتیک آگاه در یکی از هیأتهای نمایندگی شورای اروپا روز چهارشنبه (99.9.12) به این خبرگزاری روسیه گفت که کشورهای عضو ...