تهران
۳۲۴۱۳۶۲

توضیحات رئیس سازمان خصوصی سازی درباره عرضه نشدن صندوق etfپالایشی

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: سازمان برای تشکیل و معرفی مدیر صندوق etf پالایشی مکاتبات متعددی را با وزارت نفت به انجام رساند، اما هنوز پس از چند ماه اقدامی ...