تهران
۱۳۹۹۰۷۳۰۰۰۰۳۷۴_Test_PhotoN

بدون حمایت حاکمیت و دولت حضور در بازار سوریه دشوار می‌شود

یحیی آل اسحاق در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی، گفت: بازار سوریه یک بازار بسیار خوب و مستعد مانند عراق برای فعالیت های اقتصادی نظیر امور زیربنایی و تجارت است. ...