تهران
۱۵۷۶۷۹۱۷۶

کابینه جدید سومالی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری رسمی سومالی، کابینه روبلی شامل ۲۷ وزیر، ۱۷ وزیر مشاور و ۲۶ معاون وزیر است و برخی اعضای کابینه حسن علی خیری نخست وزیر سابق، پست های ...