تهران
۸۰۰۶۰۴_۶۷۸

هر روز با تبر به یک بخشی از بورس ضربه میزنند!

سعید جعفری در گفت و گو با خبرگزاری ، با بیان اینکه مسئولان هر روز از حمایت از بازار صحبت میکنند، اظهار کرد: با این حال هر روز با تصمیماتی ...