- پرتال رسمی خبر رسانی انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران - https://www.apchen.com -

بزرگترین مشتریان آسیایی و اروپایی نفت خام ایران در سال ۲۰۱۷