تهران

کمیته ها

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی، در راستای اهداف خود دارای ۵ کمیته تخصصی به شرح زیر می‌باشد که به عنوان بازوهای اجرایی-عملیاتی هیات مدیره فعالیت می‌کنند:

     . کمیته آینده پژوهی و سیاست گذاری

     . کمیته کارآفرینی و جوانان

     . کمیته روابط عمومی بین الملل

     . کمیته آی‌تی و انتشارات

     . کمیته برگذاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها