تهران

منشور اخلاقی

منشور اخلاقی انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

اعضای انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران می بایست با رعایت و پایبندی به موارد زیر برای ارزش دادن به اصول اخلاقی حرفه مهندسی تلاش کنند:

 • – صادق بودن و عادلانه و بی طرف تصمیم گرفتن و انجام وظایف خود به خلوص نیت
 • – تلاش برای ارتقا اصول حرفه مهندسی شیمی و پلیمر
 • – به کار گیری دانش و تجربه خود برای ارتقای شرایط جامعه و ایجاد رفاه برای عموم مردم.
 • – دستیابی به این امور مهم تنها از طریق اجرای موارد زیر حاصل می‌گردد:
 • – ارزش نهادن به ایمنی، سلامت و رفاه عموم جامعه و حفظ محیط زیست در وظایف حرفه‌ای خود و مطلع ساخت همکاران، مشتریان و کارفرمایان خود از مواردی که باعث به خطر انداختن ایمنی، سلامت و رفاه جامعه فعلی ویا نسل آینده می‌شود.
 • – مسئولیت پذیری در وظایف محوله به آنان، انتقاد پذیری و انتقاد سازنده از دیگران؛
 • – برخورد حرفه‌ای با مشتریان و کارفرمایان و جلوگیری از ایجاد تضاد منافع، تضییع حقوق دیگران و …
 • – برخورد منصفانه با کارمندان خود و تشخیص نقاط قوت خاص هر فرد و تمیز مشارکت افراد در انجام وظایف محوله؛
 • – ارائه خدمات تخصصی تنها در حوزه تخصصی خود
 • – کسب اعتبار حرفه‌ای در زمینه تخصصی خود تنها از طریق خدمات تخصصی
 • – توسعه حرفه‌ای خود و سازمان خود در طول حرفه خود و ایجاد شرایط مناسب جهت نوسعه حرفه‌ای افراد تحت نظر و کارمندان خود
 • – برخورد شدید با هرگونه آزار و اذیت در محل کار
 • – برخورد منصفانه و عادلانه، پسندیده و محترمانه با مشتریان، کارمندان، کارفرمایان و غیره.