تهران

از اشخاص حقوقی که متقاضی اشتراک فصلنامه تخصصی انجمن مهندسین پلیمر و شیمی می باشند، تقاضا می شود تا فرم ذیل را تکمیل نموده و ارسال نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ایمیل info@apchen.com در ارتباط باشید.

 

  • ارسال نشریه برای کلیه متقاضیان فقط از طریق پست پیشتاز انجام خواهد شد، بنابراین درج آدرس دقیق و کد پستی متقاضی اهمیت دارد.
  • درصورت درج آگهی در یک شماره از نشریه، اشتراک سالانه نشریه به صورت رایگان در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت.
  • لطفا مبلغ مورد نظر را به شماره حساب ۱-۱۰۵۸۳۵۲۱-۸۱۰۰-۲۲۸ نزد بانک پاسارگاد به نام انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین شیمی و پلیمر واریز نموده و پس از آن تماس حاصل نمایید.

 

فرم اشتراک فصلنامه برای متقاضی حقوقی
لطفا نوع آگهی درخواستی خود را در این قسمت بیان کنید.
لطفا نوع آگهی درخواستی خود را در این قسمت بیان کنید.

متقاضی حقوقی

از اشخاص حقوقی که متقاضی اشتراک فصلنامه تخصصی انجمن مهندسین پلیمر و شیمی می باشند، تقاضا می شود تا فرم ذیل را تکمیل نموده و ارسال نمایند.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ایمیل info@apchen.com در ارتباط باشید.

 

  • ارسال نشریه برای کلیه متقاضیان فقط از طریق پست پیشتاز انجام خواهد شد، بنابراین درج آدرس دقیق و کد پستی متقاضی اهمیت دارد.
  • درصورت درج آگهی در یک شماره از نشریه، اشتراک سالانه نشریه به صورت رایگان در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت.
  • لطفا مبلغ مورد نظر را به شماره حساب ۱-۱۰۵۸۳۵۲۱-۸۱۰۰-۲۲۸ نزد بانک پاسارگاد به نام انجمن صنفی کارفرمایی مهندسین شیمی و پلیمر واریز نموده و پس از آن تماس حاصل نمایید.

 

فرم اشتراک فصلنامه برای متقاضی حقوقی
لطفا نوع آگهی درخواستی خود را در این قسمت بیان کنید.
لطفا نوع آگهی درخواستی خود را در این قسمت بیان کنید.