تهران

شرایط عضویت در انجمن صنفی مهندسین

 

کلیه اشخاص حقیقی (کارفرمایان) در صورت دارا بودن شرایط زیر می‌توانند به عضویت این انجمن صنفی درآیند:

۱- تابعیت ایران؛
۲- شاغل در حرفه مهندسی پلیمر و شیمی در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبر شامل گواهی کار و مدارک فارغ التحصیلی و قراردادهای انجام کار؛
۳- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه وتصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی؛
۴- پرداخت ورودیه و همچنین پرداخت حق عضویت به طور مرتب؛
۵-شرط داشتن کارت معتبر یا کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران یا شهرستان‌ها برا ی عضویت در انجمن.

عضویت در انجمن
به طور کلی اعضای انجمن شامل اعضای حقوقی می باشند.

حق عضویت های عضویت در انجمن به شرح زیر می باشد:

حق عضویت ورودی: ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ریال
حق عضویت سالیانه: ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

اعضای انجمن می بایست به صورت سالیانه حق عضویت سالانه خود را واریز نمایند تا کارت عضویتشان تمدید گشته و برایشان ارسال گردد.

تبصره ۱- کلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادنه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچ کس را نمی‌توان به عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

تبصره ۲- چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد، متقاضی می‌تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید. تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است.

تبصره ۳– در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می‌شود، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

مهم

* لطفا برروی فیش واریزی در قسمت پرداخت کننده از درج نام افراد متفرقه خودداری و فقط نام شرکت بصورت کامل نوشته شود

* عضویت در ابتدای هر سال انجام می گردد و تا پایان همان سال معتبر می باشد.