تهران
۵۳۹ae9434274fcaedab8deb6007ffb6b_M

مراسم شام پایان سال ۱۳۹۴ انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

Apchen
۸۶e8e67edae9219d12d438efd5f5a939_M

افطاری ۹۴ انجمن مهندسین پلیمر و شیمی

Apchen
۱d73e13563b8be946c0f00bab252d7ea_M

مجمع انجمن

Apchen
ffe144b59c409587b4c9211fb31afdfe_M

مراسم افطاری ۹۳ انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

Apchen
۰۸۶۲۱۸b2ac4369b7cefd2acbee0be8b1_M

مراسم افطاری ۹۲ انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران

Apchen
۹۶۵۳b574708b7a6469e28ee67a57dc73_M

مراسم افطاری ۹۱ پرتال رسمی خبر رسانی انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

Apchen
۱ ۳ ۴ ۵