تهران

اعضاء هیئت مدیره

رئیس هیات مدیره

رامین خسروخاور

اعضای هیات مدیره

محمدعلی شفیعی  نائب رییس هیات مدیره
عادل نژادسلیم خزانه دار و عضو اصلی هیات مدیره
منصور معظمی عضو اصلی هیات مدیره
ماندانا فتحی عضو اصلی هیات مدیره
حمیدرضا صمدی عضو اصلی هیات مدیره
محمد نجفی عضو اصلی هیات مدیره
سولماز شهباز دبیر هیات مدیره
روح‌الله وحیدکیانی عضو علی البدل هیات مدیره
سارا جوادی عضو علی البدل هیات مدیره
میلاد مهرانپور بازرس اصلی هیات مدیره
الهه محققی بازرس علی البدل هیات مدیره