تهران

 

رئیس هیات مدیره
دکتر رامین خسروخاور  پتروسرویس پارسیان کیش

اعضای هیات مدیره

مهندس محمدعلی شفیعی مدیریت طرح های صنعتی ایران  نائب رییس هیات مدیره
دکتر محمد نجفی کیان بسپار دبیر و عضو اصلی
مهندس نعیمه اشراقی پدم پارسیان کیش عضو اصلی
دکتر حمیدرضا صمدی اروند پیشرو عضو اصلی
مهندس عادل نژاد سلیم پتروشیمی خلیج فارس خزانه دار و عضو اصلی
دکتر منصور معظمی سازمان گسترش و نوسازی عضو علی البدل هیات مدیره
دکتر میلاد مهرانپور دانا پلیمر بازرس
دکتر شیرین شکوهی پژوهشگاه صنعت نفت بازرس علی البدل

دبیر انجمن صنفی

دکتر محمد نجفی

کیان بسیار

 

 

 

اعضاء هیئت مدیره

 

رئیس هیات مدیره
دکتر رامین خسروخاور  پتروسرویس پارسیان کیش

اعضای هیات مدیره

مهندس محمدعلی شفیعی مدیریت طرح های صنعتی ایران  نائب رییس هیات مدیره
دکتر محمد نجفی کیان بسپار دبیر و عضو اصلی
مهندس نعیمه اشراقی پدم پارسیان کیش عضو اصلی
دکتر حمیدرضا صمدی اروند پیشرو عضو اصلی
مهندس عادل نژاد سلیم پتروشیمی خلیج فارس خزانه دار و عضو اصلی
دکتر منصور معظمی سازمان گسترش و نوسازی عضو علی البدل هیات مدیره
دکتر میلاد مهرانپور دانا پلیمر بازرس
دکتر شیرین شکوهی پژوهشگاه صنعت نفت بازرس علی البدل

دبیر انجمن صنفی

دکتر محمد نجفی

کیان بسیار