تهران
کد خبر:35084
پ

آیین سالروز صنعت پتروشیمی

  آیین سالروز صنعت پتروشیمی (شنبه، ۹ دی ماه) با حضور سیدرضا نوروززاده، معاون وزیر نفت و عباس شعری مقدم، مدیرعامل پیشین صنعت پتروشیمی برگزار شد.       عباس شعری مقدم، مدیرعامل پیشین صنعت پتروشیمی حضور سیدرضا نوروززاده، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی                

 

آیین سالروز صنعت پتروشیمی

آیین سالروز صنعت پتروشیمی (شنبه، ۹ دی ماه) با حضور سیدرضا نوروززاده، معاون وزیر نفت و عباس شعری مقدم، مدیرعامل پیشین صنعت پتروشیمی برگزار شد.

آیین سالروز صنعت پتروشیمی

 

آیین سالروز صنعت پتروشیمی

 

 

آیین سالروز صنعت پتروشیمی

عباس شعری مقدم، مدیرعامل پیشین صنعت پتروشیمی

آیین سالروز صنعت پتروشیمی

حضور سیدرضا نوروززاده، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی

آیین سالروز صنعت پتروشیمی

 

آیین سالروز صنعت پتروشیمی

 

آیین سالروز صنعت پتروشیمی

 

آیین سالروز صنعت پتروشیمی

 

آیین سالروز صنعت پتروشیمی

 

آیین سالروز صنعت پتروشیمی

 

آیین سالروز صنعت پتروشیمی

 

آیین سالروز صنعت پتروشیمی

 

آیین سالروز صنعت پتروشیمی