پرتال رسمی خبر رسانی انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی ایران

افتتاح پالایشگاه پارس پترو شوشتر با حضور معاون پارلمانی رییس جمهور

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور، چهارشنبه ۱۶ بهمن با حضور در شهرستان شوشتر پالایشگاه پارس پترو را افتتاح کرد.

 • افتتاح پالایشگاه پارس پترو شوشتر با حضور معاون پارلمانی رییس جمهور [۱]
 • افتتاح پالایشگاه پارس پترو شوشتر با حضور معاون پارلمانی رییس جمهور [۲]
 • افتتاح پالایشگاه پارس پترو شوشتر با حضور معاون پارلمانی رییس جمهور [۳]
 • افتتاح پالایشگاه پارس پترو شوشتر با حضور معاون پارلمانی رییس جمهور [۴]
 • افتتاح پالایشگاه پارس پترو شوشتر با حضور معاون پارلمانی رییس جمهور [۵]
 • افتتاح پالایشگاه پارس پترو شوشتر با حضور معاون پارلمانی رییس جمهور [۶]
 • افتتاح پالایشگاه پارس پترو شوشتر با حضور معاون پارلمانی رییس جمهور [۷]
 • افتتاح پالایشگاه پارس پترو شوشتر با حضور معاون پارلمانی رییس جمهور [۸]
 • افتتاح پالایشگاه پارس پترو شوشتر با حضور معاون پارلمانی رییس جمهور [۹]
 • افتتاح پالایشگاه پارس پترو شوشتر با حضور معاون پارلمانی رییس جمهور [۱۰]
 • افتتاح پالایشگاه پارس پترو شوشتر با حضور معاون پارلمانی رییس جمهور [۱۱]
 • افتتاح پالایشگاه پارس پترو شوشتر با حضور معاون پارلمانی رییس جمهور [۱۲]
 • افتتاح پالایشگاه پارس پترو شوشتر با حضور معاون پارلمانی رییس جمهور [۱۳]
 • افتتاح پالایشگاه پارس پترو شوشتر با حضور معاون پارلمانی رییس جمهور [۱۴]
 • افتتاح پالایشگاه پارس پترو شوشتر با حضور معاون پارلمانی رییس جمهور [۱۵]