تهران

کمیته ها

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی، در راستای اهداف خود دارای ۵ کميته تخصصی به شرح زیر می‌باشد که به عنوان بازوهای اجرایی-عملیاتی هیات مدیره فعالیت می‌کنند:

۱-کمیته آینده نگری (برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت، انتقال فناوری، ارائه مشاوره، ایجاد نظام مهندسی پلیمر و شیمی)

۲- کمیته روابط عمومی بین ا‌لملل (همکاری با انجمن‌ها و مراكز علمي و پژوهشي مرتبط و معتبر خارج از کشور)

۳- کمیته علمی و انتشارات (برگزاری سمینار‌ها و سخنرانی‌ها، انتشار مجله انجمن، انتشار کتابهای تایید شده توسط هیات مدیره انجمن)

۴- کمیته عضویت (عضوگیری بسیار وسیع و افزایش دایره اعضای انجمن)

۵- کمیته نوآوری (ارتقاء فناوري، انتقال تكنولوژي و نوآوري در فناوري‌هاي مورد استفاده در صنعت مهندسي شيمي و پليمر) 

۶- کمیته توسعه حرفه‌ای (ایجاد نظام مهندسی پلیمر و شیمی و برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت مهندسی پلیمر و شیمی)