تهران

کمیته ها

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی، در راستای اهداف خود دارای 4 کميته تخصصی به شرح زیر می‌باشد که به عنوان بازوهای اجرایی-عملیاتی هیات مدیره فعالیت می‌کنند:

1- کمیته آینده نگری (برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت، انتقال فناوری، ارائه مشاوره، ایجاد نظام مهندسی پلیمر و شیمی)
2- کمیته روابط عمومی بین ا‌لملل (همکاری با انجمن‌ها و مراكز علمي و پژوهشي مرتبط و معتبر خارج از کشور، )
3- کمیته علمی و انتشارات (برگزاری سمینار‌ها و سخنرانی‌ها، انتشار مجله انجمن، انتشار کتابهای تایید شده توسط هیات مدیره انجمن)
4- کمیته عضویت (عضوگیری بسیار وسیع و افزایش دایره اعضای انجمن