تهران

کمیته ها

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی، در راستای اهداف خود دارای ۴ کميته تخصصی به شرح زیر می‌باشد که به عنوان بازوهای اجرایی-عملیاتی هیات مدیره فعالیت می‌کنند:

۱- کمیته آینده نگری (برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت، انتقال فناوری، ارائه مشاوره، ایجاد نظام مهندسی پلیمر و شیمی)
۲- کمیته روابط عمومی بین ا‌لملل (همکاری با انجمن‌ها و مراكز علمي و پژوهشي مرتبط و معتبر خارج از کشور، )
۳- کمیته علمی و انتشارات (برگزاری سمینار‌ها و سخنرانی‌ها، انتشار مجله انجمن، انتشار کتابهای تایید شده توسط هیات مدیره انجمن)
۴- کمیته عضویت (عضوگیری بسیار وسیع و افزایش دایره اعضای انجمن