تهران

شرایط عضویت در انجمن صنفی مهندسین

شرایط عضویت در انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

كليه اشخاص حقيقي (کارفرمایان) و اشخاص حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي درآيند:

۱- تابعيت ايران؛
۲- شاغل در حرفه مهندسی پلیمر و شیمی در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارايه مدارك شناسايي معتبر شامل گواهی کار و مدارک فارغ التحصیلی و قراردادهای انجام کار؛
۳- قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه وتصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي؛
۴- پرداخت وروديه و همچنین پرداخت حق عضويت به طور مرتب؛
۵-شرط داشتن کارت معتبر یا کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران یا شهرستان‌ها برا ی عضویت در انجمن.

عضويت در انجمن
به طور كلي اعضاي انجمن شامل دو دسته اعضاي حقوقي و اعضاي حقيقي مي باشند.

اعضاي حقوقي هم به دو دسته تقسيم مي شوند: اعضاي حقوقي كوچك و اعضاي حقوقي بزرگ

حق عضويت هاي عضويت در انجمن به شرح زير مي باشد:

اعضاي حقوقي بزرگ:
حق عضويت ورودي: ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ريال
حق عضويت ساليانه: ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ريال
اعضاي حقوقي كوچك:
حق عضويت ورودي: ۵،۰۰۰،۰۰۰ ريال
حق عضويت ساليانه: ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال

اعضاي حقيقي:

حق عضويت ورودي: ۲،۵۰۰،۰۰۰ ريال
حق عضويت ساليانه: ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال

اعضاي انجمن مي بايست به صورت ساليانه حق عضويت سالانه خود را واريز نمايند تا كارت عضويتشان تمديد گشته و برايشان ارسال گردد.

تبصره ۱- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادنه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچ كس را نمي‌توان به عضويت در انجمن صنفي مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.

تبصره ۲- چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد، متقاضی می‌تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید. تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است.

تبصره ۳– در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد از عضويت در انجمن مستعفي شناخته مي‌شود، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است.

مهم

* لطفا برروی فيش واریزی در قسمت پرداخت کننده از درج نام افراد متفرقه خودداری و فقط نام شرکت بصورت کامل نوشته شود

* عضویت در ابتدای هر سال انجام می گردد و تا پایان همان سال معتبر می باشد.