تهران

اعضاء هیئت مدیره

اطلاعات اعضای هیئت مدیره
رديفنام و نام خانوادگينام شركت/سازمانسمت
1آقاي دكتر رامين خسروخاورپترو سرویس پارسیان کیشرييس هیئت مدیره
2آقاي مهندس محمد علي شفيعيپتروشیمی غدیرنايب رئیس هیئت مدیره
3آقای دکتر وحید تقی خانیالبرز کوه آریادبير و عضو اصلی هيئت مديره
4خانم مهندس نعیمه اشراقیپدم پارسیان کیشخزانه دار
5آقاي دكتر حميدرضا صمدياورند پیشروعضو اصلی هیئت مدیره
6آقاي مهندس امیرحسین بحرینیپلیمر آریاساسولعضو اصلی هیئت مدیره
7آقای دکتر محمد نجفیکیان بسپارعضو اصلی هیئت مدیره
8آقای مهندس عادل نژادسلیمپتروشیمی خلیج فارسعضو علی البدل هیئت مدیره
9آقای دکتر منصور معظمیسازمان گسترش و نوسازیعضو علی البدل هیئت مدیره
10آقای دکتر میلاد مهرانپوردانا پلیمربازرس
11خانم دکتر شیرین شکوهیپژوهشگاه صنعت نفتبازرس علی البدل