تهران

اعضاء هیئت مدیره

اطلاعات اعضای هیئت مدیره
رديفنام و نام خانوادگينام شركت/سازمانسمت
۱آقاي دكتر رامين خسروخاورپترو سرویس پارسیان کیشرييس هیئت مدیره
۲آقاي مهندس محمد علي شفيعيپتروشیمی غدیرنايب رئیس هیئت مدیره
۳آقای دکتر وحید تقی خانیالبرز کوه آریادبير و عضو اصلی هيئت مديره
۴خانم مهندس نعیمه اشراقیپدم پارسیان کیشخزانه دار
۵آقاي دكتر حميدرضا صمدياورند پیشروعضو اصلی هیئت مدیره
۶آقاي مهندس امیرحسین بحرینیپلیمر آریاساسولعضو اصلی هیئت مدیره
۷آقای دکتر محمد نجفیکیان بسپارعضو اصلی هیئت مدیره
۸آقای مهندس عادل نژادسلیمپتروشیمی خلیج فارسعضو علی البدل هیئت مدیره
۹آقای دکتر منصور معظمیسازمان گسترش و نوسازیعضو علی البدل هیئت مدیره
۱۰آقای دکتر میلاد مهرانپوردانا پلیمربازرس
۱۱خانم دکتر شیرین شکوهیپژوهشگاه صنعت نفتبازرس علی البدل