تهران

اساسنامه

اساسنامه
انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

« اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايي مهندسین پلیمر و شیمی»

فصل يكم- كليات

ماده ۱- هدف

در اجرای مادة ۱۳۱ قانون كار جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد ؛ اين انجمن صنفي تشكيل مي‌گردد.

ماده۲- نام، حوزة فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن صنفي

نام: انجمن صنفي کارفرمايي مهندسین پلیمر و شیمی كه در اين اساسنامه به اختصار «انجمن صنفي» ناميده مي‌شود.

حوزة فعاليت انجمن صنفي- حوزة جغرافيايی (فرا استانی) استانهای عضو می‌باشد، اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مركزي به شرح ذیل است:

تهران، خیابان سید جما‌ل‌الدین اسدآبادی، خیابان هجدهم، پلاک ۶ طبقه اول

تلفن ۰۲۱۸۸۷۰۸۹۸۰ فکس ۰۲۱۸۸۷۰۸۹۷۹

تبصره- هيأت مديره مي‌تواند هر زمان كه ايجاب نمايد ، اقامتگاه قانونی انجمن صنفي را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء از طريقي كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد به طور کتبي به وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي نيز منعکس نمايد.

ماده ۳- وظايف اساسي و عام انجمن صنفي

۱- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن؛

۲- جمع آوري اطلاعات، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها؛

۳- برنامه‌ريزي براي تامين نيازهاي صنفي، آموزش، توسعه و گسترش فعاليت ها؛

۴- كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال نوآوري تكنولوژيك؛

۵- سعي در بهبود كيفيت توليد يا بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت؛

۶- كوشش براي هماهنگي در امور آموزش ، ارتقاي مهارت و تامين نيروي انساني مورد نياز، همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار؛

۷- انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط؛

۸- دريافت وروديه، حق عضويت و كمكهاي مالي داوطلبانه مطابق اساسنامه؛

۹- همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني و مرتبط با وظايف انجمن صنفي به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر؛

۱۰- حمايت و دفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان هاي دولتي و ملي نسبت به هدف هاي انجمن؛

۱۱- خريد، فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد؛

۱۲- پيوستن به انجمن‌هاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط پس از تصویب مجمع عمومی با رعایت مقررات قانونی؛

۱۳- همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن‌هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد؛

۱۴- قبول مسئوليت و همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاه ها به انجمن هاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها؛

۱۵- ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمن هاي صنفي يا كانون هاي مربوط در كشور درچارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور؛

۱۶- شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با سازمان هاي كارگري.

ماده ۴- وظايف اختصاصي انجمن صنفي

۱- ایجاد و گسترش فعالیت های توسعه‌ای، تحقیقاتی و صنفی درحوزه مهندسی پلیمر و شیمی

۲- برگزاری دوره‌ها و سمینارهای مرتبط به حوزه فعالیت

۳- انتشار نشریه تخصصی با اخذ مجوز از مراجع ذیربط

فصل دوم

شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي
ماده ۵- شرايط عضويت

كليه اشخاص حقيقي (کارفرمایان) و اشخاص حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي درآيند:

۱- تابعيت ايران؛

۲- شاغل در حرفه مهندسی پلیمر و شیمی در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارايه مدارك شناسايي معتبر شامل گواهی کار و مدارک فارغ التحصیلی و قراردادهای انجام کار؛

۳- قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه وتصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي؛

۴- پرداخت وروديه و همچنین پرداخت حق عضويت به طور مرتب.

تبصره ۱- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادنه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچ كس را نمي‌توان به عضويت در انجمن صنفي مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.

تبصره ۲- چنانچه به دلیل واجد شرایط نبودن بعضی از متقاضیان، تقاضای عضویت آنان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نگردد، متقاضی می‌تواند شکایت خود را در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح نماید. تصمیمات مجمع عمومی در این زمینه قطعی است.

تبصره ۳– در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد از عضويت در انجمن مستعفي شناخته مي‌شود، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است.

ماده ۶- موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي

۱- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده ۹ اين اساسنامه (با اعلام مسئولان مالي انجمن صنفي)؛

۲- عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه‌ها و تصميمات قانوني هريك از اركان انجمن (با تشخیص هيأت مديره انجمن صنفي)؛

۳- از دست دادن شرايط عضویت مندرج در ماده ۵ اين اساسنامه؛

۴- آرای قطعي صادره از سوي مراجع قضايي كشور؛

۵- تغيير شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بيش از شش ماه.

تبصره- در موارد بندهاي ۱و ۲ عضويت شخص مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق در مي آيد وتارفع تعليق توسط مجمع عمومي عادي،حق راي نخواهد داشت.

ماده ۷- منابع مالي انجمن صنفي

الف- وروديه که فقط یکبار اخذ می‌شود.

ب- حق عضويت ساليانه كه در سه ماهه اول سال وصول می‌شود.

تبصره ۱- مبلغ ورودیه و حق عضویت سالیانه هر سال با پیشنهاد هیئت مدیره توسط مجمع عمومی عادی تصویب و تعیین می شود. اختیار این موضوع از طرف مجمع عمومی عادی قابل تفویض به هیئت مدیره می باشد.

ج – كمک‌‌هاي مالي داوطلبانه اعضا در حد توانايي و به اختيار كمك دهنده.

تبصره ۲- انجمن صنفي داراي حداقل ۲ دفتر با عنوانهاي دفتر عضويت و دفتر امور مالي باشد.

ماده ۸- كليه اعضا بايد باتوجه به ماده۷ حق عضويت خود را مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و يا به حساب بانكي كه انجمن صنفي تعيين و اعلام مي‌كند واريز و رسيد بانكي را به خزانه‌دار تسليم نمايند.

تبصره ۱- دريافت و جمع‌آوري حق عضويت و ساير منابع مالي بايد به موجب قبض‌هاي چاپي شماره‌دار باشد و به امضاي رئيس هيأت مديره و خزانه دار انجمن برسد.

تبصره ۲- مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي‌شود، قابل استرداد نيست.

تبصره ۳- هيأت مديره نمي‌تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند.

ماده ۹- چنانچه هر يك از اعضا در مدت حداكثر ۳ ماه بدون عذر موجه از پرداخت حق عضويت خودداري نمايد، از طرف خزانه‌دار به وي اخطار كتبي داده مي‌شود. چنانچه از تاريخ اخطار، حداكثر ظرف يك ماه اقدام به پرداخت حق عضويت عقب افتاده ننمايد، با تصويب هيات مديره، عضويت شخص مذکور در انجمن صنفي، به حالت تعليق در مي‌آيد. اخراج يا قبول مجدد عضويت آنان از اختيارات مجمع عمومي عادي مي‌باشد .

تبصره- تشخيص موجه بودن عذر اعضاي مورد نظر، با هيأت مديره خواهد بود.

فصل سوم

اركان انجمن صنفي

ماده ۱۰- اركان انجمن صنفي عبارت است از

۱- مجمع عمومي

۲- هيأت مديره

۳-بازرس يا بازرسان

الف – مجمع عمومي ، حدود وظايف و اختيارات آن

ماده ۱۱- مجمع عمومي كه عالي‌ترين ركن انجمن صنفي است، از اجتماع اعضای حقيقي و نمايندگان اعضاي حقوقي، به دو صورت عادي و فوق العاده تشكيل مي‌گردد.

تبصره ۱ – براي تشكيل مجامع عمومي عادي و فوق العاده، هيأت مديره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسيله روزنامه کثیرالانتشار و یا دعوتنامه رسمی كه در آن، روز، ساعت، مكان تشكيل و دستور جلسه بطور روشن قيد شده باشد؛ اقدام نمايد. بديهي است از تاريخ دعوت اعضا تا تشكيل مجمع عمومي و همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي، بايد حداقل ۱۵ روز فاصله باشد و حداكثر اين فاصله نبايد از ۴۵ روز تجاوز نمايد.

تبصره ۲ – دعوت مجامع عمومي به تصويب هيات مديره خواهد بود و در صورت استنكاف هيات مديره، بازرس يا بازرسان مي توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند. همچنين در صورت خودداري بازرس يا بازرسان، حداقل يك سوم اعضا مي‌توانند مجمع عمومي را دعوت نمايند.

تبصره ۳- دعوت كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده، مكلفند موضوع و تاريخ تشكيل مجمع عمومي را حداقل ۱۵ روز پيش از تشكيل، طي دعوتنامه كتبي به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام نمايند.

تبصره ۴- اخذ راي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هيات مديره، هيات داوري و بازرسان و ساير مواردي كه مجمع عمومي تصويب نمايد؛ بطور كتبي و مخفي به عمل خواهد آمد.

تبصره ۵- هر يك از اعضاي مجمع عمومي مي‌تواند وكالت يكي ديگر از اعضا را بر عهده گيرد.

ماده ۱۲- مجمع عمومي عادي هر سال يك بار با حضور دست كم نصف بعلاوه يك اعضاء رسميت مي يابد. چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد؛ براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يك سوم اعضاء رسميت خواهد يافت. در صورتی که پس از طی مراحل اول و دوم، مجمع عمومی عادی حد نصاب لازم را کسب ننماید، مرحله سوم آن با حضور دست کم یک پنجم اعضا برگزار خواهد شد.

تبصره ۱ – مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص و دعوت هيأت مديره يا بازرسان يا يك سوم اعضاء بطور فوق العاده تشكيل مي‌گردد. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي‌باشد و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز، همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود .

تبصره ۲- تصميمات مجمع عمومي عادي در كليه مراحل، با اكثريت نصف بعلاوه يك آرای حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هيأت مديره و بازرسان كه با اكثريت نسبي آراي حاضران نافذ خواهد بود.

ماده ۱۳- وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از

۱- استماع گزارش هيأت مديره و بازرس يا بازرسان در مورد كارهاي انجام شده و رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب آن و همچنين اتخـاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي مربوط به برنامـه هـاي سـال جاري و آتـي انجـمن صنفي؛

۲- استماع، رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه دار و بودجه آتي انجمن صنفي؛

۳- دادن رهنمود و تصويب سياست هاي كلي و تعيين خط مشي و برنامه هاي آتي انجمن صنفي؛

۴- تعيين نحوه اطلاع رساني به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومي وساير موارد؛

۵- بررسي و تصويب يا رد تقاضاي متقاضيان عضويت در انجمن صنفي كه صلاحيت آنان از سوي هيأت مديره تأييد نشده باشد؛

۶- رسيدگي نهايي به اعتراض كساني كه طبق مقررات انضباطي اين اساسنامه، از عضويت انجمن صنفي معلق يا سلب عضويت شده اند (موضوع ماده ۶ اساسنامه)؛

۷- تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيمانهاي دسته جمعي در جهت استيفاي حقوق و خواست هاي قانوني اعضا؛

۸- ايجاد كميته‌ها و همكاري در جهت تأسيس و تقويت شرکتهاي تعاوني وساير مراکز مرتبط؛

۹- انتخاب و عزل انفرادي و دسته جمعي اعضاي هيأت مديره و بازرسان انجمن صنفي؛

۱۰- اتخاذ تصمیم در مورد پیوستن به انجمن‌های صنفی همگن به منظور تشکیل یا عضویت در کانون انجمن‌های صنفی مربوط و یا خارج شدن از کانونهای مذکور.

ماده ۱۴- مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد موضوع ماده ۱۵، با حضور دست كم نصف بعلاوه يک اعضا تشكيل خواهد شد. چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود؛ در مرحلة دوم با حضور حداقل يك سوم اعضا رسميت مي‌يابد و در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم، با اكثريت سه چهارم آرای اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از:

۱- طرح و تصويب اصلاحات اساسنامه؛
۲- تغییر میزان ورودیه و حق عضویت اعضا یا تفویض اختیار به مجمع عمومی عادی یا هیأت مدیره، در این زمینه؛

۳- انحلال انجمن صنفي و انتخاب هيأت تصفيه.

تبصره- پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه، بايد به طور مشخص در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده درج شود.

ماده ۱۶- پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعلام رسميت جلسة‌ مجمع عمومي توسط رئيس يا يكي از اعضاي هيات مديره، بلافاصله هيأت ریيسه مجمع عمومي مركب از دست کم يك ریيس، يك نايب ریيس و يك منشي از بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هيأت مديره و بازرسان يا يكي از آنها نيز در دستور كار مجمع عمومي باشد؛ دو نفر ديگر نیز به عنوان ناظر از بين اعضاي حاضر در جلسه با راي اكثريت اعضا انتخاب مي‌شوند.

تبصره ۱- اعضای هيأت رئيسه مجمع عمومی و هیأت نظارت بر انتخابات نبايد كانديداي عضويت درهيأت مديره و بازرسان باشند ( مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومي و يا زماني كه انجمن صنفي داراي كمتر از ۲۰ عضو باشد).

تبصره ۲- برگزار كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده موظفند فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن صنفي را تهيه و پيش از آغاز مجمع عمومي، آن را به امضاي اعضاي حاضر برسانند

تبصره ۳- هيأت رئیسه و هیأت نظارت بر انتخابات، مكلفند در پايان راي گيري، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتيب حائزان اكثريت آرا، اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره، بازرسان اصلي و علي البدل را طي صورتجلسه تعيين نمايند.

تبصره ۴- هرگاه در مجمع عمومي، شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نيابد ، هيات ریيسه مجمع با تصويب اكثريت اعضا مي‌تواند اعلام تنفس نموده، تاريخ جلسـه بعدي را كه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معين كند. تمديد جلسه، نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم براي تشكيل جلسه همان نصاب قبلي مي باشد كه در صورت عدم تشكيل، در مرحله بعدي، مجمع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده ۱۷- چنانچه اعضاي شركت كننده در انتخابات ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي با ذكر دلايل به چگونگي انجام انتخابات كتباً اعتراض نمايند، هيأت رییسه و هیأت نظارت بر انتخابات مكلف خواهند بود ، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ رويت اعتراض، به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضي به اطلاع اعضاي انجمن صنفي خصوصاً اعضاي معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايند.

تبصره- چنانچه اعتراض رسيده وارد باشد، هيأت رییسه ونظارت، ابطال مجمع عمومي يا تصميم متخذه مورد اعتراض را اعلام و به ترتيب مقرر در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد آن، اقدام خواهد شد.

ب – هيأت مديره و وظايف و اختيارات آن

ماده ۱۸- هيأت مديره داراي ۷ نفر عضو اصلي و۲ نفر عضو علي البدل بوده كه از بين كانديداهاي واجد شرايط، با رأي كتبي و مخفي اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي، براي مدت ۳ سال انتخاب مي گردند و تجديد انتخاب آنان براي دوره‌‌هاي بعدي در صورت حفظ شرايط لازم، بلامانع است.

ماده ۱۹- هيأت مديره مكلف است، پس از قطعيت انتخابات ظرف يك هفته اولين جلسه خود را تشكيل و از بين خود، يك رئيس، يك نايب رئيس و يك خزانه دار و همچنين از بين اعضاي هيأت مديره يا خارج از آن يك دبير انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور (رئيس، خزانه دار و يكي ديگر از اعضاي هيات مديره) را طي صورتجلسه اي به اطلاع اعضا برساند و نسخه اي از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك مورد نياز به منظور انجام تشريفات ثبت، به وزارت كار و امور اجتماعي تسليم نمايد.

ماده ۲۰- جلسات هيأت مديره هر ماه یک بار تشکیل، و با حضور اكثريت اعضا (حداقل ۵ نفر) رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با آرای اكثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنين برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئيس، نايب رئيس يا ۳/۱ اعضاي هيأت مديره بطور فوق العاده تشكيل مي گردد.

تبصره ۱ – در صورت تساوی آرا در جلسات هیأت مدیره، رأی رئیس هیأت مدیره نافذ خواهد بود.

تبصره ۲- خدمات هيأت مديره افتخاري است، مگر اينكه مجمع عمومي در اين مورد ترتيب ديگري اتخاذ و به تصويب برساند.

تبصره ۳- غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب، بدون ارايه عذر موجه به عنوان استعفاي شخصي از سمت هيأت مديره تلقي مي‌گردد و عضو يا اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا جانشين عضو مستعفي خواهند شد. تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر برعهده هيأت مديره خواهد بود.

ماده ۲۱- هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از به ثبت رسيدن مصوبات مجمع عمومي در وزارت كار و امور اجتماعي و دريافت گواهينامه ثبت و سایر مدارک شناسایی انجمن، به نام انجمن صنفی و با امضاي مشترك صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالی (رئیس، دبیر و خزانه دار) ، در بانك يا بانك‌هاي كشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن را در آن واريز نمايد .

ماده ۲۲- رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانه دار مشترکا صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان اداری و مالی انجمن صنفی بوده و حفظ کلیه اموال، دارائیها، اسناد، اوراق بهادار و دفاتر مالی انجمن به عهده آنها می باشد.

تبصره- كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي انجمن با امضاء رئيس هيات مديره يا دبير، ممهور به مهر انجمن و كليه اسناد مالي، اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهدآور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشند با امضاء مشترك صاحبان امضاي مجاز و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده ۲۳- در صورت استعفا، از دست دادن شرايط، سلب عضويت يا غيبت غير موجه اعضای هیات مدیره در سه جلسه متوالي يا ۵ جلسه متناوب، اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شد. هيات مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام نمايد.

تبصره ۱- مادامي كه اكثريت اعضاي هيأت مديره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تكميلي براي باقي مانده دوره برگزار مي‌گردد.

تبصره ۲- در صورت استعفـا، فوت، از دست دادن شرايـط يا سلب عضـويت اكثريت اعضاي هيـأت مديره توسط مجمع عمومی فوق العاده، انتخابات هيأت مديره بايد تجديد گردد. در این صورت بازرسان یا يك سوم اعضاي انجمن صنفی موظفند مجمع عمومي را جهت انجام انتخابات دعوت نمايند. به هر حال چنانچه ظرف ۶ ماه در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد، بازرس یا یک سوم اعضا موظف هستند جهت تعیین تکلیف مراتب را به وزارت كار و امور اجتماعي برسانند.

ماده ۲۴- هيأت مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني، درمورد دعوت مجمع عمومي به منظور تجديد انتخاب مسئولان انجمن صنفي اقدامات لازم را بعمل آورد.

تبصره- هيأت مديره پس از پايان دوره ماموريت ، تا تعيين هيأت مديره جديد، مسوول حفظ كليه دارایي ها و اموال و اسناد و مدارك انجمن خواهد بود.

ماده ۲۵- ساير وظايف و اختيارات هيأت مديره :

۱- تهيه دفاتر رسمي و قانوني انجمن صنفي (دفاتر مالي – عضويت و صورتجلسات هيات مدیره)؛

تبصره- سال مالی انجمن روز اول فروردین هر سال آغاز می‌شود و در روز آخر اسفند همان سال به پایان می‌رسد.

۲- اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي؛

۳- دعوت مجامع عمومي درموعد مقرر و بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفي؛

۴- بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه دار و پيشنهاد آن به مجمع عمومي؛

۵- تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن صنفي؛

۶- تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي انجمن صنفی (در صورت تفویض اختیار از طرف مجمع عمومی فوق العاده)؛

۷- انتخاب و معرفي نماينده به مراجع ذي صلاح براي موارد خاص و معين؛

۸- بررسي وضع مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه‌هاي جاري و ضروري آن؛

۹- همكاري در جهت تاسيس و تقويت شركتهاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضا؛

۱۰- وكالت و نمايندگي انجمن در مراجع قانوني، حقوقي، قضائي، دستگاه‌هاي دولتي و ملي درحدود مقررات اين اساسنامه؛

۱۱- اتخاذ تصميم در مورد پيمانهاي دسته جمعي و بررسي وتصويب آیين نامه‌هاي داخلي؛

۱۲- تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارايه آن به مجمع عمومي؛

۱۳- تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كميته‌هاي مختلف نظير حفاظت فني و بهداشت كار و نظاير آن با رعايت مقررات قانوني؛

۱۴- تشكيل كميته‌هاي مختلف (در صورت لزوم) از قبيل كميته حل اختلاف، كميته عضويت، كميته تداركات و پشتيباني،كميته امور حقوقي، كميته رفاهي و ساير كميته‌ها.

۱- مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضاي هيأت مديره به تشكيل مرتب جلسه؛

۲- اداره جلسات هيأت مديره وتنظيم صورتجلسه ها با همكاري منشي جلسه؛

۳- ابلاغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي وهيأت مديره به دبير وساير مسئولان انجمن صنفي، جهت اجرا و پي‌گيري آن،

۴- امضاي كليه قراردادها و احكام استخدامي كارشناسان، مشاوران، دبير و ساير مسوولان انجمن صنفي كه با تصويب هيأت مديره استخدام يابه كار گمارده خواهند شد

۵- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي؛

۶- امضاي كارت‌هاي عضويت اعضا به اتفاق خزانه دار انجمن صنفي،

۷- انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه بر عهده ریيس قرار دارد.

تبصره- قسمتي از وظايف ریيس هيات مديره كه مربوط به امور اداري مي باشد، قابل واگذاري به دبير انجمن خواهد بود.

ماده ۲۷ – دبيرخانه انجمن صنفي تحت مسووليت مستقيم دبير انجمن و زير نظر هيأت مديره به منظور اداره تشكيلات اجرايي و اجراي مصوبات هيأت مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير و مي‌تواند داراي كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد ریيس هيأت مديره يا دبير و تصويب هيأت مديره ، به كار گمارده مي شوند.
ماده ۲۸-وظايف واختيارات دبير:

۱- حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفي؛

۲- انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن صنفي؛

۳- امضاي اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور به همراه خزانه‌دار در صورت داشتن چنین اختیاری از سوی هیأت مدیره؛

۴- تهيه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضاي كارت هاي عضويت اعضا به اتفاق خزانه دار انجمن صنفی؛

۵- تهيه دفاتر «عضويت» و « امور مالي» با نظر وزارت كار و امور اجتماعي و همچنين دفاتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه‌ها؛

۶- تهيه و تنظيم نشريات مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانوني.

۷- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي و ساير مقررات قانوني براي آگاهي و استفاده مسوولان و اعضاي انجمن صنفي.

۸- مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي، هيأت مديره و بازرسان.

۹- ابلاغ مصوبات و تصميمات اركان انجمن و احكام و نامه‌هاي واصله از مراجع قانوني و دستگاه هاي اداري به مسوولان مربوط.

۱۰- انجام ساير اموري كه به نحوي از انحاء با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد.

تبصره- كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر هيأت مديره مسوول هستند.

ماده ۲۹- وظايف واختيارات خزانه دار

خزانه دار مسوول امور مالي انجمن صنفي بوده وداراي وظايف واختياراتي به شرح ذيل است:

۱- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق ریيس هيأت مديره يا يكي ديگر از صاحبان امضاي مجاز اسناد مالي و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي؛

۲- اداره امور مالي انجمن، تهيه و تنظيم دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حساب هاي انجمن صنفي؛

۳- رسيدگي به صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافتها و پرداختها و تاييد و امضاي صورت حساب هاي مربوط؛

۴- امضا و صدور كارت عضويت اعضا و به اتفاق ریيس هيأت مديره يا دبير؛

۵- نظارت برخريد، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالي و مسووليت درحفظ اموال منقول، غير منقول، وجوه، اسناد، مدارك مالي و صحت معاملات انجمن صنفي؛

۶- ثبت كليه دريافتي ها وهزينه هاي انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي؛

۷- پيش بيني بودجه و هزينه‌هاي يك ساله انجمن صنفي و تسليم آن به هيأت مديره جهت ارايه به مجمع عمومي.

تبصره ۱- خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي انجـــمن صنفي را جهت ارايه به مجمع عمومي تنظيم و پس از امضاي خود و ریيس هيأت مديره، رونوشت آن را در اختيار بازرسان قرار دهد.

تبصره ۲- خزانه دار موظف است در هر مورد بنا به تقاضاي بازرسان،كليه دفاتر واسناد مالي انجمن صنفي را براي رسيدگي در محل انجمن صنفي در ازاي رسيد و براي مدت معين، در اختيار آنان قرار دهد.

ج ـ بازرس يا بازرسان، حدود وظايف واختيارات آنان.

ماده ۳۰- بازرسان انجمن صنفي، متشكل از یک نفر بازرس اصلي و یک نفر بازرس علي البدل كه با راي مستقيم و مخفي اعضا از بين كانديداهاي واجد شرايط عضو انجمن براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط لازم بلامانع است.

تبصره- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آنها، بازرس يا بازرسان علي البدل براي بقيه دوره جانشين و عهده دار وظايف آنان خواهند بود.

ماده ۳۱- وظايف و اختيارات بازرسان

۱- نظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه وهمچنين مراقبت در كليه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده؛

۲- رسيدگي و نظارت به دفاتر و اوراق و اسناد مالي و هزينه هاي انجمن صنفي و مراقبت درحسن جريان امور مالي و اداري انجمن صنفي؛

۳- پي‌گيري و رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارايه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين ارايه رونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي (حسب مورد)؛

۴- رسيدگي و اظهار نظر درمورد گزارش مالي جهت ارايه به مجمع عمومي؛

۵- اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم، با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه؛

۶- شرکت در جلسات هيأت مديره (درصورت لزوم)، بدون داشتن حق رأی.

تبصره : بازرسان بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي و كليه محاسبات انجمن را رسيدگي ونظر مثبت يا منفي خود را به دبيرخانه انجمن تسليم دارند. همچنين بازرسان ملزم هستند اقدامات خود را حداقل سالی یکبار در مجمع عمومي سالیانه به طور کتبی و رسمی گزارش نمايند.

فصل چهارم

ساير مقررات

ماده۳۲- كانديداهاي عضويت در هيأت مديره، هیأت داوری و بازرسان بايد داراي شرايط زير باشند

۱- تابعيت جمهوري اسلامي ايران؛

۲- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛

۳- عدم وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي غيرقانوني؛

۴- نداشتن هرگونه سوء پیشینه کیفری؛

۵ – داشتن حسن شهرت؛

۶- عدم اعتیاد به مواد مخدر؛

۷- حداقل ۳۰ سال تمام سن؛

۸- حداقل تحصیلات کارشناسی مرتبط؛

۹- حدقل سه سال سابقه عضویت انجمن صنفی مربوط، منتهی به زمان کاندیداتوری و ادامه عضویت؛

۱۰- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور.

تبصره- کاندیدهای اولین دوره هیأت مدیره و بازرسان از شرط مقرر در بند ۹ معاف هستند.

ماده ۳۳- در اجراي ماده۱۸ آیين نامه انجمن‌هاي صنفي وکانون هاي مربوط، به منظور ثبت و آموزش اعضا، هر دوره حداقل ۵ درصد حق عضويت دريافتي از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي واريز خواهد شد.

ماده ۳۴- در صورت بروز اختلاف بين اعضاي هيات مديره با يكديگر يا هيات مديره با بازرسان و يا اعضاي انجمن صنفي با هريك از اعضاي هيات مديره يا بازرسان، حل آن مي‌تواند در وهله اول از طريق هيات داوري صورت گيرد . به اين منظور در صورت درخواست هريك از طرفين اختلاف ، مجمع عمومي فوق العاده با رعايت مقررات مربوط تشكيل و از بين خود ۳ يا ۵ نفر را جهت حل اختلاف انتخاب مي‌نمايد. در صورت عدم پذيرش راي هيات داوري از سوي طرفين اختلاف، مطابق مواد اين اساسنامه و مقررات مربوط اقدام مي‌شود. هيات داوري پس از صدور راي خود، منحل مي گردد.
ماده ۳۵- مسوولان انجمن صنفي، مكلفند هر نوع مدارك، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت كار و امور اجتماعي را جهت بررسي در محل انجمن صنفي يا خارج از آن، در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار دهند.

ماده ۳۶- انجمن صنفي در موارد زير منحل مي گردد

۱- در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده؛

۲- گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيأت مديره وعدم تجديد انتخابات آن؛

۳- در صورت صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي كشور.

تبصره۱- انحلال انجمن، موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قرار داد منعقده قبلي نخواهد بود.

تبصره ۲- چنانچه انجمن صنفي بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بين اعضاي حاضر در جلسه نسبت به انتخاب ۳ يا ۵ نفر به عنوان اعضاي هيأت تصفيه اقدام و نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه، به وزارت كار و امور اجتماعي اعلام نمايد.

تبصره ۳- چنانچه انجمن صنفي به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيات مديره در مهلت مقرر قانوني يا براساس راي مراجع قضايي منحل گردد و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده امكانپذير نباشد، حداكثر ظرف دو هفته بازرسان و رييس هيات مديره با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي اين وظيفه را عهده دار خواهندشد . درصورت عدم وجود، هيأت تصفيه اي مركب از ۳ يا ۵ نفر از اعضاي با سواد و با سابقه و مطلع انجمن ، با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي تشكيل گردد.

ماده ۳۷– چنانچه حداكثر تا پايان دوره اعتبار هيات مديره، نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيات مديره اقدام نشده باشد؛ بازرس یا بازرسان نسبت به تشكيل مجمع عمومي و انجام انتخابات به اعضا اخطار مي دهند. پس از اخطار بازرس یا بازرسان، يك سوم اعضاي انجمن صنفی حداكثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اقدام نمايند و چنانچه در اين مدت (حداكثر ۶ ماه پس از پايان دوره اعتبار هيات مديره) تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرس یا بازرسان مكلف هستند انحلال انجمن صنفی را به وزارت كار و امور اجتماعي و در صورت دارا بودن عضويت كانون، به كانون ذيربط اعلام نمايند.

ماده ۳۸- هيأت تصفيه مكلف است حداكثر ظرف شش ماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت كار و امور اجتماعي به كليه حسابهاي انجمن صنفي رسيدگي نموده، فهرست كاملي از كليه دارایي هاي انجمن صنفي شامل اموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي از بدهي هاي انجمن صنفي را تهيه نموده، دارایي انجمن صنفی را پس از تسويه كليه حساب‌هـاي بدهكـاران و بستانكـاران و تأديه بدهي ها، ضمن تنظيم و امضـاي صورتجلسه اي مابقي در صورت مازاد با نظارت وزارت كار و امور اجتماعي در اختيار امور خیریه قرار دهند.

ماده ۳۹- هر گونه ابهامي در اجراي مقررات اين اساسنامه، تابع نظر وزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشد .

ماده ۴۰ – هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از موافقت وزارت كار و امور اجتماعي قابل اجراست.

ماده ۴۱- مهلت‌هاي مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعطيل خواهد بود.

اين اساسنامه در۴ فصل و ۴۱ ماده و۴۰ تبصره در تاريخ ۱۸/۱۲/۸۷ با اكثريت آرا به تصويب مجمع عمومي موسس/ فوق العاده انجمن صنفي كارفرمايي مهندسین پلیمر و شیمی رسيد.