شرایط عضویت در انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

كليه اشخاص حقيقي (کارفرمایان) و اشخاص حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي درآيند:

1- تابعيت ايران؛
2- شاغل در حرفه مهندسی پلیمر و شیمی در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارايه مدارك شناسايي معتبر شامل گواهی کار و مدارک فارغ التحصیلی و قراردادهای انجام کار؛
3- قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه وتصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي؛
4- پرداخت وروديه و همچنین پرداخت حق عضويت به طور مرتب؛
5-شرط داشتن کارت معتبر یا کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران یا شهرستان‌ها برا ی عضویت در انجمن.

عضويت در انجمن

به طور كلي اعضاي انجمن شامل دو دسته اعضاي حقوقي و اعضاي حقيقي مي باشند.
اعضاي حقوقي هم به دو دسته تقسيم مي شوند: اعضاي حقوقي كوچك و اعضاي حقوقي بزرگ
حق عضويت هاي عضويت در انجمن به شرح زير مي باشد:

اعضاي حقوقي بزرگ:
حق عضويت ورودي: 10،000،000ريال
حق عضويت ساليانه: 25،000،000 ريال

اعضاي حقوقي كوچك:
حق عضويت ورودي: 5،000،000 ريال
حق عضويت ساليانه: 10،000،000 ريال

اعضاي حقيقي:
حق عضويت ورودي: 2،500،000 ريال
حق عضويت ساليانه: 1،000،000 ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی

توسعه صنعتی

 

 آزمایشگاه

 

  کارگاه

 

  کنفرانس

 

تقویم

تقویم

جهت مشاهده تقویم انج...

دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

مشاهده دوره های آموز...

فراخوان همایش‌ها

فراخوان همایش‌ها...

جهت مشاهده فراخوان ه...

انجمن

انجمن

 انجمن (forum/index....

«
»

  

 

انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی   

                                               

          عضویت کانال انجمن صنفی مهندسین پلیمر و شیمی در تلگرام